Com millorar la instal·lació d’aire comprimit?

La xarxa dʻaire és un element vital per aconseguir la màxima eficiència dʻuna instal·lació dʻaire comprimit i el sistema de canonades dʻalumini PARKER-TRANSAIR constitueix la solució més eficient, en comparació amb els materials tradicionals.

Quan ens enfrontem a una economia incerta i un entorn altament competitiu, fins i tot la millor solució tècnica ha de demostrar ser també una decisió financerament encertada. El veritable desafiament per als enginyers de disseny, instal·ladors i contractistes mecànics és provar el valor real del sistema, el retorn de la inversió i el menor cost total d’explotació.

Els sistemes d’alumini PARKER-TRANSAIR són solucions ideals per a nous projectes, renovacions, ampliacions o modificacions dels sistemes existents. La tuberia d’alumini, ben coneguda pel seu alt rendiment, es pot utilitzar en una àmplia gamma d’indústries incloent l’aeroespacial, alimentària, begudes, automoció, productes químics, electrònica, embalatge, manteniment de vehicles, impressió, metal·lúrgia, productes farmacèutics, plàstics , tèxtils i mineria.

En aquest article explicarem com les xarxes d’aire comprimit construïdes amb canonada d’alumini PARKER-TRANSAIR proporcionen un retorn de la inversió més ràpid que els sistemes d’aire comprimit que utilitzen altres materials i dissenys com l’acer negre, acer galvanitzat, coure, acer inoxidable i plàstic (PVC).


1. Menors costos d’instal·lació.

El cost inicial d’instal·lació d’una xarxa d’aire comprimit amb canonada d’alumini PARKER-TRANSAIR és notablement més baix, tenint en compte tots els beneficis que s’hi obtenen.

En primer lloc, el preu de les eines necessàries per a la instal·lació és més baix que el requerit per a altres materials.

En segon lloc, el preu de la canonada i els accessoris es compensa en gran mesura en valorar el temps d’instal·lació general i els estalvis produïts per la reducció de costos de disseny i mà d’obra. Analitzant això en conjunt, resulta que el sistema PARKER-TRANSAIR és una solució molt competitiva.

Un dels estalvis més grans que ofereix el sistema és el cost laboral considerablement més baix que en altres materials. A causa dels components exclusius d’enclavament del TRANSAIR en alumini per a la seva unió, no hi ha necessitat d’eines especials o d’una altra preparació. Simplement es realitza la connexió de les canonades mitjançant l’exclusiva tecnologia de connexió ràpida, aconseguint una connexió segura i estanca alhora.

Tampoc no hi ha necessitat de mà d´obra especialitzada amb l´ús d´eines especials associades amb sistemes de roscat i soldadura com són requerides per a les instal·lacions d’aire comprimit amb tubs d´acer. Aquests factors, juntament amb temps d’instal·lació més ràpids i el fet que els sistemes d’alumini requereixen sovint només un instal·lador, poden resultar alhora d’instal·lació sis vegades més ràpid que el material tradicional.

Els components d’enclavament de connexió ràpida no sols simplifiquen la instal·lació sinó també faciliten la modificació dels sistemes existents.

Aquest temps d’instal·lació reduït també ajuda a assegurar que els projectes s’acabin a temps i dins del pressupost. A més, els instal·ladors poden realitzar més instal·lacions en el mateix període de temps requerit per a una instal·lació amb canonada tradicional.

Sens dubte, la millor manera de garantir el menor cost d’una instal·lació és aprofitar al màxim el suport tècnic i l’assistència a la planta que poden oferir el fabricant, ja que, des del disseny fins a la finalització del treball, disposen d’una varietat recursos que ajuden en la instal·lació d’un sistema d’aire comprimit.

PARKER-TRANSAIR ha desenvolupat un catàleg molt complet que permet localitzar tots els elements necessaris de manera ràpida i senzilla. Així, s’ofereix una sèrie d’eines de disseny, dibuixos CAD i calculadores, que permeten a l’instal·lador determinar el cabal, el diàmetre de canonada, les pèrdues de càrrega i els estalvis d’energia per a cada instal·lació d’aire comprimit.

Més enllà d’aquests recursos, PARKER-TRANSAIR estan en disposició de proporcionar suport tècnic a l’inici del projecte, comprovant que el client té dissenyat el sistema d’aire comprimit adequat a les vostres necessitats i estalviant-vos preocupacions innecessàries. Depenent de la mida i la complexitat del projecte, els tècnics de PARKER-TRANSAIR poden fins i tot proporcionar assistència en local, així com col·laborar per assegurar la conformitat de la instal·lació.


2. Major seguretat.

No hi ha dubte que la instal·lació de sistemes de canonades en acer i coure tenen un grau de dificultat elevat, fins i tot per als instal·ladors més experts. Els materials constructius de la canonada i els accessoris són pesats, per la qual cosa són més difícils d’instal·lar i manejar, i fins i tot arriben a incrementar el risc de lesions per l’elevat pes dels seus components. Treballar amb equips de soldadura sempre exigeix ​​un alt grau de protecció a causa de possibles lesions immediates per cremades accidentals, o el risc a llarg termini per a la vista, per lesions a l’ull de l’operari produït pel “flash” de l’arc del soldador, així com per als pulmons, per la inhalació dels gasos despresos. Per contra, els sistemes dalumini són més fàcils i segurs dinstal·lar. Es treballa amb materials més lleugers i no es requereix soldadura per instal·lar-la. A tall d’exemple, podem veure que un tub d’acer de Ø63 i 6 metres de llarg pesa uns 41 quilos i són requerides dues persones per moure’l i instal·lar-lo, mentre que el tub d’alumini equivalent pesa menys de 8 quilos i només necessita una persona per ser muntat. Això també implica que puguin instal·lar-se de manera segura en entorns perillosos com la mineria, la producció de petroli i gas, centrals elèctriques o aplicacions on hi ha materials inflamables i àrees restringides, en què els fums es poden convertir en un risc important per al treballador i zones en què està prohibit flames i espurnes.

3. Millor qualitat a l’aire comprimit.

L’aire comprimit subministrat per un sistema de tubs d’alumini és significativament més net que l’aire subministrat per un sistema de tubs en acer, ja que s’eliminen els problemes derivats de la corrosió interna o encenalls (és a dir, acumulació de partícules fines de metall degut al tall, mecanitzat o mòlt), molt comuns en sistemes de canonada d’acer. De fet, el sistema està garantit per conduir l’aire comprimit net des del compressor fins a les màquines que el fan servir i amb un flux òptim a tot el circuit. Les xarxes d’alumini modulars solen complir els requisits de la norma ISO 8573-1: 2010 de qualitat de l’aire, per a les aplicacions que ho requereixin (agroalimentàries, farmacèutiques, etc…). La normativa ISO 8573-1: 2010 defineix la classe de puresa de l’aire comprimit respecte a les partícules, l’aigua i l’oli, independentment de la ubicació al sistema d’aire comprimit on s’especifica o mesura l’aire. Un aire més net també dóna com a resultat menys costos d’energia i de manteniment.

4. Flexibilitat.

Gràcies a la seva tecnologia per a una interconnexió ràpida, una xarxa o sistema d’alumini modular és molt més senzill de modificar quan cal fer canvis a la xarxa. La tecnologia de components desmuntables permet adaptar-se ràpidament i fàcil als canvis en els requisits de procés o d’expansió. Per exemple, una baixant per a un nou equip es podria instal·lar en un temps de 10-15 minuts aproximadament, en lloc de les dues hores que sovint són requerides amb els sistemes tradicionals. Aquest estalvi de temps pot ser un estalvi econòmic molt important, ja que una parada de producció és sinònim de pèrdua de guanys per a les indústries.

5. Eficiència energètica.

Els estudis han demostrat que l’aire comprimit industrial representa entre el 10 i el 40 per cent del cost total del consum elèctric en qualsevol instal·lació industrial. Tot i això, molts dels sistemes d’aire comprimit tradicionals instal·lats tenen una eficiència energètica molt baixa i una millora en aquest punt podria suposar un estalvi de més del 35 per cent dels costos anuals. Això representa una gran oportunitat d’estalvi per a les empreses que necessiten instal·lar o actualitzar els vostres sistemes d’aire comprimit! L’energia requerida per a la circulació de l’aire comprimit a la xarxa de canonades de qualsevol indústria és molt elevada i la pèrdua de pressió a causa de la corrosió interna de les canonades d’acer implica un increment substancial del consum d’energia dels compressors. Atès que les canonades d’alumini no es corroeixen com l’acer, hi ha una menor fricció d’aire a tot el sistema, romanent així durant tot cicle de vida del sistema. El disseny duna xarxa daire comprimit amb un sistema dalumini aconsegueix una reducció de les caigudes de pressió, a causa de la inexistència de la corrosió i ressalts interns així donant com a resultat una millor eficiència energètica. Alhora, el disseny únic dels components i connectors en els sistemes d’alumini redueix no només la caiguda de pressió, sinó les fuites d’aire comprimit. Els components dels sistemes d’alumini PARKER-TRANSAIR ofereixen una estanquitat innovadora en comparació amb els altres sistemes, que com a resultat permet garantir un funcionament sense fuites. Disposar d’una instal·lació amb menys fuites implica que el compressor també ha de funcionar menys, generant-se un estalvi energètic que pot arribar fins al 50%. Exemple: Suposant el consum de l’aire comprimit a una fàbrica el 10% dels costos elèctrics, amb un valor de 15.502,5 €. Un estalvi del 50% en aquesta despesa representaria una reducció anual de 7.751,25€ nets.

A la taula superior, es pot veure el cabal dʻaire comprimit perdut per petits forats i la seva equivalència en kW consumits pel compressor. Tenint en compte aquestes xifres, es pot analitzar la pèrdua per fuites d’una instal·lació i calcular-ne la repercussió econòmica.

6. Amigable amb el medi ambient.

Atès que la meitat dels costos energètics dels sistemes tradicionals d’aire comprimit es poden atribuir a les pèrdues de càrrega i fuites, els sistemes d’alumini de baix consum energètic també són més respectuosos amb el medi ambient. L’alumini també té una petjada total de carboni més petita que altres materials de canonades. De fet, fent l’anàlisi del cicle de vida, des de la producció de primeres matèries fins al final de la vida útil del producte, es pot demostrar que l’ús de l’alumini és cinc vegades menys perjudicial per al medi ambient que un sistema tradicional de tubs d´acer. La tecnologia de components desmuntables de les xarxes d’alumini modulars fa també que sigui més ecològic perquè permet que els components que es retiren del sistema siguin reutilitzats dins de la mateixa instal·lació o en una altra ubicació, reduint així els materials que altrament haurien de ser eliminats com a rebuig.

7. Menor cost total d’explotació.

Una anàlisi conjunta d’una instal·lació d’aire comprimit realitzada amb canonada d’alumini mostraria que l’ús d’aquest material pot reportar un estalvi econòmic important. A la taula següent, es compara el cost d’una instal·lació tipus a TRANSAIR amb l’equivalent en acer al carboni i coure. Aquesta comparativa està basada en una hipotètica instal·lació que inclou 150 metres de canonada, 16 colzes, 7 tes i 10 acoblaments. Les hores de treball s’han estimat fent servir les tarifes del manual de l’Associació de Contractistes Mecànics d’Amèrica (MCAA), factoritzat per 0,7, que és un valor típic en l’estimació d’aquest tipus de projectes. L’estudi reflecteix un estalvi important en la instal·lació, és a dir, en el conjunt dels materials emprats més la mà d’obra, així com una reducció important en els costos d’explotació.
Publicat el Categories Indústria, Aire comprimit
Utilitzem cookies per personalitzar la teva experiència. Si segueixes navegant estaràs acceptant el seu ús. Més informació.