Compleixo el Reglament d’instal·lacions frigorífiques?

Podem legalitzar les seves instal·lacions frigorífiques. Des del nostre Departament de Serveis Tècnics Industrials (STI) volem solucionar totes les necessitats de la seva indústria relacionades amb les instal·lacions tècniques generals d’aire comprimit, circuit de refrigeració i bombament. Li oferim serveis de manteniment, reparació, legalització, proves periòdiques, subministrament d’equips, instal·lació claus en mà i lloguer, per a la qual cosa disposem d’un equip de professionals i una xarxa de col·laboradors especialitzats. Contacti amb nosaltres a través del telèfon 93 784 76 75 o enviant un correu electrònic a sti@daunis.es

La diversitat de normes que ha de complir una indústria acostuma a generar molts dubtes. Llegeixi aquesta guia, que dóna resposta a les preguntes clau:

 


1. Normativa aplicable i consideracions generals

A l’Estat espanyol, els equips de fred industrial estan regulats pel Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques, aprovat pel Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer.

Aquest reglament especifica quines són les empreses intervinents, quin és el seu grau de responsabilitat respecte a l’aplicació del Reial Decret, quins equips han de ser legalitzats i com s’ha de dur a terme la legalització.

D’acord amb la tipologia dels equips, el Reglament estableix les inspeccions periòdiques, revisions, modificacions, reparacions i documentacions legals necessàries per al correcte estat de l’equip.

 


2. Tinc un equip de fred industrial a la meva instal·lació?.

En primer lloc, hem d’aclarir el concepte de fred industrial, amb el qual volem, d’una banda, assenyalar que fa referència a elements que utilitzen el fred com a refrigerant i element intercanviador d’un EQUIP, SISTEMA o INSTAL·LACIÓ (en endavant, únicament instal·lació) i, de l’altra, diferenciar l’ÚS de la instal·lació en un entorn INDUSTRIAL. Aquest aclariment és necessari perquè hi ha una altra normativa específica per a instal·lacions de fred destinades específicament al benestar de les persones (RITE).

Segons la definició del reglament (Instrucció IF-01), una instal·lació frigorífica és el conjunt dels components d’un o diversos sistemes de refrigeració i de tots els elements necessaris per al seu funcionament (quadre i cablatge elèctrics, circuit d’aigua, etc.). Inclou els sistemes de refrigeració de qualsevol dimensió, incloent-hi els utilitzats en condicionament d’aire i bombes de calor, així com els sistemes secundaris de refredament i els de calefacció generada per equips frigorífic (incloent-hi les bombes de calor).

És a dir, en general, qualsevol equip que disposi de refrigerant (incloent-hi aire o aigua) i que sigui utilitzat en una instal·lació industrial és una instal·lació frigorífica. Ara bé, no totes les instal·lacions frigorífiques estan subjectes al reglament ja que en molts casos la normativa aplicable depèn de la càrrega i les característiques del refrigerant.

 


3. Totes les instal·lacions frigorífiques estan subjectes al Reglament?.

¿Todas las instalaciones frigoríficas están sujetas al Reglamento?

El reglament exclou un seguit d’instal·lacions:

• Les instal·lacions frigorífiques corresponents a modes i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.
• Els sistemes secundaris utilitzats a les instal·lacions de climatització per a condicions de benestar tèrmic de les persones, que es regeixen segons allò que disposa el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE).
• Els sistemes de refrigeració compactes (sistemes de condicionament d’aire portàtils, frigorífics i congeladors domèstics, etc.) amb càrrega de refrigerant INFERIOR a:
-o 2,5 kg de refrigerant del grup L1
-o 0,5 kg de refrigerante del grupo L2
-o 0,2 kg de refrigerante del grupo L3

Quins equips estan subjectes al Reglament d’equips a pressió?

S’hi inclouen, en particular:
• Els sistemes de refrigeració compactes amb càrrega de refrigerant SUPERIOR a:
-o 2,5 de refrigerant del grup L1 (L1 = refrigerant d’alta seguretat)
-o 0,5 kg de refrigerant del grup L2
-o 0,2 de refrigerant del grup L3 (L3 = refrigerant de baixa seguretat = combustible)
• Com, per exemple, assecadores frigorífiques incloses en els sistemes d’aire comprimit.
o Tota classe de sistemes que no siguin compactes.
o Torres de refrigeració, cambres frigorífiques, etc.

 


4. Quines obligacions tinc si la meva instal·lació està subjecta al Reglament d’instal·lacions frigorífiques?.

Si la seva instal·lació es troba classificada com a instal·lació frigorífica i no està inclosa en les exclusions del Reglament, en primer lloc he de legalitzar (donar d’alta) l’equip o la instal·lació a la Delegació Territorial d’Indústria(a Catalunya, és la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial).

Prèviament a la legalització, la instal·lació ha de ser classificada per poder conèixer els documents necessaris per donar d’alta la instal·lació.

Nivell 1. Instal·lacions formades per un o diversos sistemes frigorífics independents entre si i amb una potència elèctrica instal·lada en els compressors per a cada sistema inferior o igual a 30 kW, sempre que la suma total de les potències elèctriques instal·lades als compressors frigorífics no excedeixi de 100 kW. O, també, per equips compactes de qualsevol potència, sempre que, en ambdós casos, utilitzin refrigerants d’alta seguretat (L1) i que no refrigerin cambres o conjunts de cambres d’atmosfera artificial de qualsevol volum.

Nivell 2. Instal·lacions formades per un o diversos sistemes frigorífics independents entre si amb una potència elèctrica instal·lada en els compressors superior a 30 kW en algun dels sistemes, o en què la suma total de les potències elèctriques instal·lades als compressors frigorífics excedeixi de 100 kW.
També inclou les instal·lacions que refredin cambres d’atmosfera artificial o que utilitzin refrigerants de mitjana i baixa seguretat (L2 i L3).

Per legalitzar un equip o una instal·lació cal disposar de:

1. Tal com hem assenyalat a l’apartat anterior, un projecte o una memòria tècnica, depenent de la classificació de la instal·lació.

 

2. A més a més, la documentació dels equips que componen la instal·lació:
• Declaració de conformitat CE de l’equip (lliurada pel fabricant).*
• Certificat d’instal·lació de cada equip (a càrrec de l’empresa instal·ladora) IF-11.
• Certificat final d’obra en cas d’instal·lacions de NIVELL 2.
• Manual d’ús i instal·lació (lliurat pel fabricant).
A més a més, el titular de la instal·lació ha de disposar de:
• Certificat de la instal·lació elèctrica signat per un instal·lador de baixa tensió.
• Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i el contracte de manteniment amb una empresa frigorista.

*IMPORTANT: els equips frigorífics, per norma general, inclouen:

• La Declaració CE de l’equip complet (amb nota del sistema d’alta i baixa pressió).
• La Declaració CE dels equips a pressió integrats.
• La Declaració CE de les vàlvules de seguretat que porten integrades.

3. A Catalunya, per a l’alta de la instal·lació, les documentacions especificades als punts 1 i 2, han de ser registrades a l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Delegació Territorial d’Indústria mitjançant la plataforma informàtica Canal Empresa. Prèviament, s’han de pagar les taxes associades.

S’han de generar els documents següents:
• Declaració responsable (queda en poder de l’usuari final).
• Document acreditatiu de l’alta de la instal·lació (queda en poder de l’usuari final).

També es generen altres documents, el manteniment dels quals no és obligatori per a l’usuari final:
• Formulari d’alta de l’equip / instal·lació.
• Annex de dades tècniques.
• Justificant de recepció + carta de pagament de taxes.
4. Un cop legalitzat i amb número de registre industrial (NIF de la instal·lació) assignat, cal disposar de la documentació següent:
• Llibre de registre de la instal·lació amb referència a les revisions obligatòries i inspeccions dels equips.
• Cartell indicatiu en un lloc visible de la sala de màquines, segons estableix l’apa. 2.2.2 de la Instrucció IF-10.

 


5. La meva instal·lació / el meu equip ja està donat d’alta (legalitzat). I ara, què?.

Com a titular i / o usuari final de l’equip / instal·lació, el reglament l’obliga a portar a terme tres serveis diferents:

Revisions obligatòries, inspeccions periòdiques i manteniment

1.1. Revisions periòdiques obligatòries
• Les revisions periòdiques obligatòries s’han de practicar amb la periodicitat següent:
a) Les instal·lacions s’han de revisar, com a mínim, cada cinc anys.

b) Les instal·lacions que utilitzin una càrrega de refrigerant superior a 3000 kg i d’antiguitat superior a 15 anys es revisen, almenys, cada dos anys.
• Les revisions periòdiques obligatòries han d’incloure, com a mínim, les operacions següents:
1. Revisió de l’estat exterior dels components i materials pel que fa a possibles corrosions externes i protecció contra aquestes.
2. Revisió de l’estat interior dels aparells multitubulars un cop buidats i desmuntats els capçals i les tapes d’aquests.
3. Desmuntatge de tots els limitadors de pressió i elements de seguretat, comprovació del seu funcionament i, en cas necessari, calibratge, ajust, reparació o substitució, taratge a les pressions que corresponguin i instal·lació, de nou o per primera vegada, en el sistema.
4. Revisió dels recipients frigorífics per comprovar si han patit danys estructurals, en cas que hagin estat fora de servei durant un temps superior a dos anys o hagin patit alguna reparació. En aquests casos, requereixen una inspecció de nivell C.
5. Revisió de l’estat de les plaques d’identificació i reposició, si escau, de les deteriorades.
6. Revisió de l’estat de les canonades.
7. Revisió de l’estat de l’aïllament.
8. A les instal·lacions frigorífiques amb càrrega de refrigerant superior a 300 kg, es comprova mitjançant tècnica termogràfica l’estat de l’aïllament de les canonades i els aparells a pressió d’acer al carboni amb l’aplicació d’un sistema eficaç de mostreig.
9. Revisió de l’estat dels detectors de fuites.
10. Revisió de l’estat de neteja de les torres de refredament i els condensadors evaporatius.
11. Revisió dels equips de protecció personal reglamentaris.
1.2. Inspeccions periòdiques obligatòries

Aquestes inspeccions es poden fer coincidir amb alguna de les revisions periòdiques obligatòries.
S’han d’inspeccionar cada deu anys les instal·lacions frigorífiques de nivell 2. No obstant això, les instal·lacions que utilitzin refrigerants fluorats s’han d’inspeccionar cada any si la seva càrrega de refrigerant és igual o superior a 3.000 kg; cada dos anys si és inferior a 3.000 kg però igual o superior a 300 kg i, finalment, cada cinc anys si és superior a 30 kg però inferior a 300 kg.

Aquestes inspeccions consisteixen, com a mínim, en les actuacions següents:
1. Comprovació que s’han practicat les revisions obligatòries i els controls de fuites de refrigerant.
2. Inspecció de la gestió de residus.
3. Inspecció de la documentació obligatòria que hagi d’estar en poder del titular.
4. Comprovació que s’estan complint els criteris higiènic sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
5. Els recipients frigorífics que han patit danys estructurals, estat fora de servei durant un temps superior a dos anys, en què s’ha canviat el refrigerant per un de risc superior (que han passat d’un refrigerant del grup 2 a un del grup 1) o que han patit alguna reparació, s’han de sotmetre a una inspecció de nivell C.
6. Inspecció dels equips a pressió de les instal·lacions frigorífiques que corresponguin, almenys, a la categoria I del Reglament d’equips a pressió, mitjançant un control visual de les zones sotmeses a esforços més intensos i a corrosions fortes. En aquestes últimes zones s’ha de practicar, una comprovació de gruixos per mostreig.
Aquesta inspecció s’ha de fer cada deu anys, independentment del refrigerant utilitzat.
Les inspeccions han de ser practicades per organismes de control autoritzats.

1.3. Manteniment frigorista

Els titulars de les instal·lacions de nivell 2 han de subscriure un contracte de manteniment amb una empresa acreditada. Això no implica que les instal·lacions de nivell 1 no s’hagin de sotmetre a manteniment, atès que la norma indica que totes les instal·lacions s’han de sotmetre a manteniment preventiu i correctiu.
Les empreses frigoristes han de practicar, en general, les actuacions de manteniment següents:
Cada sistema de refrigeració s’ha de sotmetre a un manteniment preventiu d’acord amb el manual d’instruccions. La freqüència del manteniment depèn del tipus, dimensions, antiguitat, aplicació, etc. de la instal·lació i, com a mínim, s’han de portar a terme les operacions següents:
• Verificació de tots els aparells de mesura, control i seguretat, així com els sistemes de protecció i alarma per comprovar que funcionen correctament i que estan en perfecte estat.
• Control de la càrrega de refrigerant.
• Control dels rendiments energètics de la instal·lació.
Lògicament, han d’informar l’usuari per escrit de les deficiències detectades que puguin afectar la seguretat i el bon funcionament de la instal·lació frigorífica. També han d’assegurar que el llibre de registre de la instal·lació es troba correctament emplenat i actualitzat i anotar-hi totes les seves intervencions.

DIAGRAGMA DE CONJUNTO GENERAL

VERIFICACIÓ DE SUPORT
Revisi els seus equips per saber si estan en correcte estat:


 

Publicat el Categories Fred i Calor, Indústria
Utilitzem cookies per personalitzar la teva experiència. Si segueixes navegant estaràs acceptant el seu ús. Més informació.