Quin tipus de canonades plàstiques pots instal·lar?

Sistemes de canonades i accessoris plàstics per tot tipus d’instal·lacions

Un dels elements fonamentals que componen una instal·lació, són les canonades que formen el circuit. Hi ha diferents materials de canonades que podem utilitzar específicament per a diferents instal·lacions: canonades plàstiques i de metall. Si vols saber més de les canonades de metall, et convidem a veure el nostre post específic de Tipus de canonades de metall, materials i usos.

Cal conèixer els avantatges de cada material i saber quines canonades s’adapten més a les necessitats de la nostra instal·lació.

Les canonades poden ser seleccionades segons l’entorn on siguin instal·lades. En l’àmbit industrial s’utilitzen canonades per al transport d’energia, com a grans masses d’aigua o vapor, com a substàncies petroquímiques. A l’àmbit domèstic trobem canonades en instal·lacions de desguassos, el transport d’aigua destinada al consum (acer, coure, plàstic), el transport de gas (acer, coure) o en calefacció (coure, actualment de ferro).

A Daunis distribuïm les marques líders en canonades plàstiques i metàl·liques. Els nostres experts et recomanen la millor solució per a instal·lacions domèstiques o industrials assegurant la durabilitat de la xarxa.

En aquest post analitzem les diferents tipologies de canonades plàstiques que et podem servir, expliquem els seus grans avantatges i aplicacions principals.

¿Quin tipus de canonades pots instal·lar?

Actualment la tecnologia ha avançat fins al punt que tenim una àmplia varietat de materials que permeten cobrir un gran camp d’aplicacions tant industrials com d’àmbit terciari i domèstic.

La utilització del plàstic al sector permet canviar elements que pesen molt per versions més simples i lleugeres, amb menys mà d’obra i abaratint també el cost final de la instal·lació. Aquestes canonades es caracteritzen per tenir menor conductivitat tèrmica que les de metall, però, tanmateix, tenen un alt poder aïllant.

Quines necessitats compleixen les canonades de plàstic?

• Resistents a la corrosió ambiental i no pateixen incrustacions de calç, per la qual cosa el cost de conservació i manteniment és molt reduït.
• De gran durabilitat i es mantenen inalterables davant del contacte amb els químics (sals, àcids, oxidants, etc.).
• Més lleugeres i flexibles. Les superfícies llises permeten diàmetres més reduïts, fet que facilita el seu transport, manipulació i instal·lació.
• Tenen un millor aïllament tèrmic i acústic, més gran que el d’altres materials.
• Sense recobriments ni tractaments especials.
• No alteren ni modifiquen el gust de l’aigua.
• Els preus són més estables que en altres materials.

Quins inconvenients poden ocasionar?

• Una dificultat més gran a la resistència de la calor que les canonades metàl·liques, comporta una dilatació lineal per altes temperatures. Si no es té en compte a l’hora d’una instal·lació, pot causar danys irreparables.
• Fràgils a baixa temperatura, protegir-los contra els cops.
• Envelliment i deteriorament per les variacions de tensió, raigs ultraviolats a exteriors, reaccions químiques i absorció de l’aigua el que limita la resistència.
• Més inflamables. Encara que certs additius poden millorar la resistència al foc.

Els principals tipus de materials plàstics son:
 • Policlorurs de vinil.
 • Polietilens.
 • Polipropilens.
 • Polibutilens.
D’aquesta manera, les aplicacions més comuns en instal·lacions són:
 • Subministrament d’aigua sanitària (freda i calenta).
 • Calefacció.
 • Climatització.
 • Evacuació d’aigües residuals i pluvials.

CANONADES DE POLICLORUR DE VINIL (PVC)

El PVC és el tipus de plàstic més usat en la fabricació de canonades plàstiques. S’utilitza principalment per desguassos d’aigües grises o fecals, refredadores, aire condicionat, conducció d’aire i aigua.

 • Material més utilitzat per qualitat-preu.
 • Resistent als químics i corrosions.
 • Factor de conductivitat tèrmica mínim.
 • No requereix manteniments.
 • Gran resistència a les ruptures.
 • Pot ser perjudicial per al medi ambient.
 • Excel·lent resposta davant del cop d’ariet (la sobrecàrrega de pressió que pateix una canonada al seu interior quan una columna de líquid es mou dins d’ella amb certa inèrcia i, de sobte, aquest flux cessa de forma sobtada).</ li>
 • Compta amb unes mesures estandarditzades però és fàcil d’adaptar a les necessitats de cada instal·lació (es tallen fàcilment amb una serra convencional).
 • Les pèrdues de pressió es minimitzen.
 • No necessiteu eines específiques.

Les unions en aquest tipus de material es realitzen de maneres enganxades amb adhesius o encadellades amb anell de goma.

Treballem amb la marca CH, entre d’altres.

CANONADES DE POLIETILÈ (PE)

El polietilè és el segon tipus de plàstic més usat en canonades. La seva diferència principal davant del PVC és que el polietilè és més flexible. Per aquesta raó i la seva baixa resistència a la calor, només s’utilitzen per a conductes d’aigua freda: instal·lacions de reg, proveïment, evacuació d’aigües residuals, trams soterrats d’instal·lacions contra incendis…

 • No s’utilitza per fluids a pressions calentes, com lACS, però si AFS.
 • Resistent a la corrosió.
 • Són una alternativa perfecta a les canonades metàl·liques i d’altres materials tradicionals.
 • Inodores, insípides i a tòxiques, qualitats òptimes per a la conducció d’aigua potable.
 • La seva vida útil és llarga, mínima de 50 anys, amb unes característiques físiques i químiques excepcionals.
 • Són de color negre per la pigmentació que se’ls aplica per protegir-les dels raigs UVA.
 • Baixa perdúa de carrega, la seva superficie interior llisa produeix menys fregament.
 • La lleugeresa i baix pes del polietilè acceleren la instal·lació i disminueixen el cost. Fàcils de transportar. Les canonades de polietilè han passat de ser utilitzades únicament en conduccions de pocs mil·límetres de diàmetre a ser utilitzades en aplicacions importants i innovadores.
 • Baix nivell de fricció.
 • Sense manteniments.

Els diferents tipus d’unions possibles al polietilè són:

– Unions mitjançant soldadura al màxim.
– Soldadura per electrofusió amb accessoris electrosoldables.
– Unions mitjançant brides o unions mitjançant accessoris mecànics de compressió.

Treballem amb les marques Plasson, Ferroplast entre d’altres.

CANONADES RETICULADES (PE-X)

El PEX és un polietilè de mitjana a alta densitat que conté enllaços entrecreuats introduïts a l’estructura del polímer, canviant el termoplàstic en un termoestable i aconseguint així una major resistència a altes i baixes temperatures i als impactes.

 • D’un material translúcid.
 • Conté bones propietats aïllants i resistents a canvis bruscs de temperatura.
 • Gran resistència a la calor de manera que tenen una vida útil més prolongada.
 • Instal·lacions senzilles.
 • Resistent a osques i abrasions.
 • Ajuden a minimitzar la transmissió de soroll.
 • Material flexible i amb capacitat per absorbir tensions.
 • No transmeten sabor, olor, metalls pesants ni substàncies perilloses a l’aigua potable. Compleixen tots els requisits per a una instal·lació higiènica. Us recomanem utilitzar la tecnologia d’unió exclusiva Uponor Q&E (Quick & Easy).
 • Un dels models més flexibles, a més de proporcionar una alta resistència a la calç i al clor, per la qual cosa no es corroeix.
 • Gran varietat de mides i es talla fàcilment amb un tallador de tubs.

A l’hora de fer la unió entre dues o més canonades de plàstic PEX utilitzarem accessoris de llautó o plàstic. S’acobla mitjançant ràcords de compressió i accessoris no soldables, permetent una perfecta estanquitat.

Treballem amb la marca Uponor, entre d’altres.

CANONADES MULTICAPA

El material és 100% apte per a l’aigua potable i compleix els requisits toxicològics i d’higiene més extractes.
Per la seva versatilitat, aquest tipus de canonades s’utilitzen principalment en la instal·lació de pas d’aigua freda i calenta, i per al subministrament mèdic d’oxigen.

El tub es troba format per tres capes: la capa exterior i interior és de polietilè reticulat; la capa central és una làmina d’alumini (aquesta actua com a barrera d’oxigen i afegeix rigidesa al tub).

 • Compleix els requisits toxicològics i d’higiene més extractes.
 • Format per tres capes: interiors i exteriors de polietilè doten el tub de resistència a la pressió i temperatura, mentre que la capa intermèdia d’alumini li confereix unes propietats mecàniques millorades i proporciona a la canonada una impermeabilitat total davant d’agents que podrien arribar a generar corrosions, olors, sedimentacions no desitjades…
 • És una de les canonades plàstiques idònia per a aplicacions en conducció d’aigua calenta (tubs de calefacció o ACS) o de transport de fluids corrosius. Les restriccions de temperatura a què es veu sotmès el terra radiant fan del tub multicapa l’ideal per a aquesta aplicació.
 • La seva resistència a la corrosió i al desgast. També observem que és un material que ens proporciona un bon aïllament sonor del fluid que circula per l’interior del tub.
 • És resistent a diversos líquids químics.
 • Té una gran vida útil, és un material lleuger i molt manejable.

Els sistemes d’unió que podem trobar a la multicapa són tres, entre els quals són: el casquet corredís, sistemes press-fitting o mitjançant sistemes roscats.

Treballem amb les marques Uponor, Standard Hidráulica, entre d’altres.

CANONADES DE POLIPROPILÈ (PPR)

És un termoplàstic amb densitat més baixa que altres i parcialment cristal·lí.

La canonada de polipropilè s’empra a conduccions de sanejament, evacuació, pluvials i canalitzacions sense pressió.

Els nostres experts et recomanen NIRON PREMIUM com la millor solució per a instal·lacions de sales de calderes i acumulació d’ACS, assegurant la durabilitat de la xarxa.

 • Molt estable als atacs químics i a les inscrustacions.
 • Fàcil fabricació, es realitza amb una capa intermèdia de fibra de vidre per donar-li resistència estructural.
 • Resistència a altes temperatures, impacte i a l’esclafament.
 • Inalterable a la corrosió i resistents a la penetració de microorgasnismes.
 • Major resistència als processos de desinfecció: la seva capa interna està composta per un material que posseeix una resistència millorada contra els desinfectants i proporciona una gran resistència contra la formació d’esquerdes a llarg termini.
 • Gran capacitat de recuperació elèctrica.
 • És lliure d’halògens, característica de seguretat fonamental en cas de reacció al foc. Si vols conèixer NIRON RED, és un sistema de canonades i accessoris per a instal·lacions de protecció contraincendis.
 • Tampoc no produeix gasos tòxics, per la qual cosa no emana cap dioxina en el cas d’incendi, protegint les persones i el medi ambient.
 • El polipropilè estàndard es deteriora si romanen durant molt de temps a la intempèrie, degut fonamentalment al component ultraviolat de la llum solar i que no disposen de protecció contra aquestes radiacions.

La unió habitual és:

– Per termofusió en totes les peces i accessoris, aquest tipus d’unió evita que es produeixin fuites a través de les juntes.

Treballem amb la marca Italsan, principalment.

CANONADES DE POLIBUTILÈ (PB)

És un sistema integrat de canonades i accessoris idoni per al subministrament d’aigua freda i calenta a instal·lacions de fontaneria i calefacció. És un sistema d’instal·lació ràpid, senzill i fiable. Les unions es realitzen per termosoldadura o per ràcords a pressió.

 • El temps d’instal·lació es pot reduir fins a un 40% comparat amb altres sistemes. La canonada s’instal·la amb més facilitat a causa de flexibilitat i requereix menys accessoris.
 • Material mal·leable i amb poca transferència d’energia.
 • Gran resistència a la pressió i bon aïllament de transmissió de so.
 • A causa de les seves propietats flexibles implica que un impacte accidental o aixafament no el faci malbé, aconseguint així menys pèrdues de calor a les instal·lacions d’aigua calenta i les condensacions a les canonades d’aigua freda.
 • És resistent a la corrosió. Les propietats anticorrosives de la canonada PBP el fan resistent a aigües amb PH agressius ia agressions interiors i exteriors.
 • Perjudica menys el medi ambient que la resta dels materials.
 • Resisteix els cops d’ariet.
 • Absència d’incrustacions. Al seu interior llis no es produeixen sediments.
 • Capacitat hidràulica. Pel seu reduït gruix permet un cabal més gran, sense variar el seu comportament a pressió i temperatura.
 • Baixa pèrdua de càrrega. Per la superfície llisa i uniforme i el sistema d’unió que no redueix la secció útil de pas d’aigua.
 • Resistent al gel. La seva elasticitat li confereix una resistència excepcional al gel que li permet suportar l’augment de volum provocat per la congelació de l’aigua.

Les unions es realitzen a través del sistema press-fitting, electrosoldades o termo-soldades.

Treballem amb la marca Saunier Duval, principalment.

En definitiva, aquests són els principals tipus de canonades de plàstic i les diferències, cada model compta amb característiques diferents que ens indica el tipus d’instal·lació i fluids on l’hem d’emprar.

 

Publicat el Categories Instal·ladors, Calefacció
Utilitzem cookies per personalitzar la teva experiència. Si segueixes navegant estaràs acceptant el seu ús. Més informació.