Canvis en el Reglament d’equips a pressió d’aire comprimit al 2022. Real Decret BOE 809/2021

L’11 d’octubre de 2021 es va publicar al BOE el Reial Decret 809/2021 que regula el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries EP-1 a EP-7:
• Entra en vigor el 2 de gener del 2022.
• Aquest Reglament deroga l’anterior Reial Decret 2060/2008.
• Termini fins al 2 de gener de 2025 per regularitzar instal·lacions no registrades.

A continuació, s’exposen els canvis més rellevants que afecten instal·lacions d’equips a pressió d’aire comprimit:


1. Capítol III: Inspeccions periòdiques, reparacions i modificacions

Art.6 Inspeccions:
• 6.4: S’elimina la possibilitat de fer les inspeccions periòdiques per part del fabricant o l’usuari de l’equip. ÚNICAMENT podran ser realitzades per una empresa instal·ladora d’equips de pressió o per un organisme de control habilitat.
Art.7 Reparacions:
• 7.1: S’elimina la possibilitat que les reparacions puguin dur a terme el fabricant o l’usuari de l’equip. ÚNICAMENT podran ser realitzades per empreses reparadores d’equips de pressió habilitades.
Art.8 Modificacions:
• 8.2 c) i 8.3c)-Modificació d’un equip a pressió i modificació d’instal·lacions: S’estableix que abans de la posada en servei, s’haurà de fer la inspecció periòdica de nivell C.

• 8.4: S’estableix, quan les condicions d’operació difereixin de les de disseny, en utilitzar-se un fluid de menor risc o pressions inferiors (Pms inferiors a PS almenys en un 25%), es podrà modificar i classificar l’equip o la instal·lació amb les noves condicions.
En aquest darrer cas, s’ha de fer el tarat de les vàlvules de seguretat amb una pressió de precinte (Pp) superior a la Pms i utilitzar aquesta pressió per al càlcul del PxV.
S´acreditarà mitjançant l´emissió de certificat de modificació del equip i certificat de nova pressió de precinte en vàlvules de seguretat emès per l’organisme de control habilitat

 

2. Capítol IV: Altres disposicions

Art.9 Obligacions del usuaris:
9.5:
S’afegeix una llista específica d’accions mínimes a revisar durant el manteniment anual:
– Estat superficial (absència de corrosió) i del calorifugat.
– Estat d’ancoratges al terra (absència de vibracions).
– Absència de fuites (en brides, connexions al dipòsit, i qualsevol altre possible punt de fuites).
– Estat de manòmetres i termòmetres i una altra instrumentació (funcionen correctament).
– Estat aparent de vàlvules de seguretat (precintat i absència de fuites) i altres dispositius de seguretat (com ara, entre d’altres, pressòstats o termòstats).
– Purga de condensats (actuar per verificar-ne el funcionament).
– Estat de plaques d’identificació i instal·lació.”

• 9.10: S’afegeix que per als equips de categoria inferior a la categoria I (art. 4.3 del RD 709/2015) s’haurà de complir amb les obligacions disposades als usuaris i usuaris d’equips a pressió, a excepció del que disposen els apartats 6 (inspeccions), 7 (disposició i manteniment de registre actualitzat) i 8 (modificacions i reparacions).
• 9.11: S’afegeix l’obligació de comunicar la baixa a l’òrgan competent de les instal·lacions i els equips a pressió.

Art.13  Accidents:

• S’afegeix l’obligació per a l’usuari no només d’informar de l’accident a l’òrgan competent, sinó de fer-ho abans de 24 hores i també enviar-li còpia de l’informe que s’emeti.

3. Anex II: Requisits per a la instal·lació i posta en servei d’instal·lacions

Art.5:
• S’hi afegeix l’obligació de disposar de certificat d’instal·lació signat per empresa instal·ladora habilitada per als equips de categoria inferior a la categoria I (art. 4.3 del RD 709/2015).

 

4. Reglament dels equips a pressió.

Els equips a pressió i la seva legalització els regula l’estat espanyol pel “Reglamento de Equipos a Presión (REP)”. En el reglament, s’especifiquen les responsabilitats respecte a l’aplicació del mateix i indica quins equips s’han de legalitzar.

Si vols tenir una informació encara més detallada, t’aconsellem que descarreguis la nostra Guia de la norma per Equips a Pressió. En ella t’expliquem amb precisió cada part del procés i t’aconsellem amb taules d’inspecció i categorització i diagrames d’anàlisis, entre altres.

5. Real Decreto 809/2021 Reglamento de equipos a presión

Si quieres descargar el Reglamento de equipos a presión, publicado en el BOE Real Decreto 809/2021, pulsa en el botón.

Per a més informació posa´t en contacte amb el  nostre equip de legalitzacions al telèfon 93 745.74.00 o per correu electrònic [email protected]

Publicat el Categories Indústria, Aire comprimit, Normativa
Utilitzem cookies per personalitzar la teva experiència. Si segueixes navegant estaràs acceptant el seu ús. Més informació.